Skip to content

Кръгла маса Ядлива Роза се проведе в Карлово

Кръгла маса на тена Ядлива Роза - 19.05.2023 Карлово

На 19-ти май 2023-та, по инициатива на Фондация Ядлива Роза и с подкрепата и домакинството на Община Карлово, се проведе форум на тема потенциалът на българската маслодайна роза в хранително-вкусовата промишленост.

Събитието имаше за цел за първи път да събере на едно място ключови представители на научната общност, на розопроизводителите и розопреработвателите, на бизнеси, създаващи хранителни продукти и напитки с розата като съставка, както и на местната, законодателната и изпълнителната власт. Участниците споделиха опита и ествеството на интереса си към развитието на този нишов, но и ключов и емблематичен за страната отрасъл, розопроизводството и розопреработката в контекста на неексплоатираните му възможности в сектор храни и напитки. Специално внимание присътващите обърнаха на потенциала на розата и нейните производни – розов цвят, розова вода, розово масло, както и остатъчен материал след розоварене, с акцент върху биоактивните свойства на тези продукти и добавената стойност, която биха могли да носят в свързани с вътрешен прием крайни продукти (функционални храни, хранителни добавки, лекарства, фуражи).

Представители на научната общонст в лицето на екип от БАН споделиха обещаващите резултати от проведени до момента изследвания на биологичната активност на розата, както и необходимостта от задълбочаване на работата в тази област, в комбинация с търсене на пресечни точки и съвместни проекти с бизнес средите, с цел пазарно приложение на научно установения потенциал на тази богата биоактивност.

Представители от екипа на Университета по Хранителни Технологии в град Пловдив от своя страна споделиха за приложните си изследвания свързани с приложението на остатъчните материали след първичн розопреработка във фуражи за птици и свине, водещи до значимо повишаване качеството на добиваното месо и яйца. И тук като основно предизвикателство беше очертана недостатъчната връзка наука-бизнес, за да бъдат тези разработки ефективно и пълноценно приложени в реална среда.

От своята перспектива предтсвителите на бизнеса, свързан с храни и напитки, съдържащи роза, споделиха техните предизвикателсва, основно свързани с липсата им на достъп до изследвания за полезните свойства и потенциалните рискове на розата при консумация, липса на разбиране и установени практики за оползотворяване на розата като съставка в храната и липсваща ясна законодателна рамка на национално и европейски равнище за влагане на роза и продукти от роза в храни и напитки.

На срещата присъстваха и предтсвители на община Карлово, на Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика, Фондация за биологично земеделие Биоселена, както и представител на Фонд на Фондовете, който да запознае участниците в срещата с рамките на настоящи и бъдещи възможности за проектно финансиране.

Като инициатор и организатор на срещата, Фондация Ядлива Роза ясно заяви готовността да работи като платформа за обмен на информация и създаване на партньорства между всички присъстващи страни, за развитието на българската роза дамасцена конкретно в сектор храни и напитки.

На въпроса къде е България в момента по развитие на синергични връзки между две традиционно ключови за страната индустрии – розопроизводство и розопреработка и хранително-вкусова промишленост, от името на Фондация Ядлива Роза споделяме становището, че в момента в България е доста назад, и за да се развие този специфичен за нашата страна потенциал, трябва всички заинтересовани страни да положат общи усилия чрез самоинициативност и ключови партньорства.

Предизвикателства и необходими мерки, които участниците в срещата идентифицираха са свързани именно с изграждане на активно и координирано, практически работещо сътрудничество между административна и изпълнителна власт, научни среди и бизнес.

Като първа стъпка към общата цел на всички присътващи, събитието успешно изпълни фукцията си за създаването на начален контакт и обмен на контакти в контекста на перспективите за развитието на това специфично направление – рози и храните.